Kategori: Bahasa Sunda Kuna

TRITANTU vs TRITANGTU dina Teks Sunda Kuno

Istilah TRITANGTU kawasna geus jadi kacapangan dina diskusi ngeunaan sistem kakawasaan di Sunda mangsa bihari, malah ieu konsép dipercaya aya tapakna di Kanékés. Dina ieu postingan simkuring rék masualkeun deui istilah tritangtu, bari sanduk-sanduk ka para sesepuh nu tos maos naskah Siksa Kandang Karesian, mugia para almarhum dipaparin rahmat ti Allah SWT. Maluruh ieu istilah […]

Pengembangan Glosarium Bahasa Sunda Kuna

Bahasa Sunda Kuna atau basa Sunda buhun merupakan sebuah dialek temporal dari bahasa Sunda yang digunakan saat ini. Penggunaannya terutama ditemukan pada naskah-naskah lontar dan gebang, serta prasasti yang bertitimangsa dari abad ke-14 hingga abad ke-18 awal. Bahasa ini digunakan dalam berbagai teks puisi maupun prosa dengan macam-macam subyek seperti mantra, risalah keagamaan, silsilah, kisah […]

Kecap Pangantét di dina Basa Sunda Kuna

| Dimuat dina Manglé No. 2826 | Panalungtikan kabasaan Sunda Kuna téh salila ieu leuwih diteueulkeun kana pasualan kandaga kecap atawa wangun morfologisna. Sok sanajan ulikan kana aspék-aspék éta kacida pentingna, tapi di sagédéngeun éta téh karasa pisan perluna panalungtikan kana kecap-kecap pancén atawa partikel-partikel, nu kawas teu pira, tapi gedé pangaruhna pikeun ngama’naan kalimah sacara gembleng. […]

Resmi, Bahasa Sunda Kuno Terdaftar di ISO 639-3

Bahasa Sunda kuno secara resmi telah diakui dalam ISO 639-3 sejak tanggal 15 Januari 2021. Kode tiga huruf untuk bahasa Sunda kuno adalah osn atau ‘Old Sundanese’ (https://iso639-3.sil.org/code/osn). Pendaftaran bahasa Sunda kuno ke dalam ISO diupayakan oleh Arlo Griffiths (EFEO) nomor dokumen 2020-013, dengan dukungan dari Nathan Hill (SOAS), Aditia Gunawan (Perpusnas RI), Tom Hoogervorst […]