Kategori: Bahasa Sunda Kuna

Kecap Pangantét di dina Basa Sunda Kuna

| Dimuat dina Manglé No. 2826 | Panalungtikan kabasaan Sunda Kuna téh salila ieu leuwih diteueulkeun kana pasualan kandaga kecap atawa wangun morfologisna. Sok sanajan ulikan kana aspék-aspék éta kacida pentingna, tapi di sagédéngeun éta téh karasa pisan perluna panalungtikan kana kecap-kecap pancén atawa partikel-partikel, nu kawas teu pira, tapi gedé pangaruhna pikeun ngama’naan kalimah sacara gembleng. […]

Resmi, Bahasa Sunda Kuno Terdaftar di ISO 639-3

Bahasa Sunda kuno secara resmi telah diakui dalam ISO 639-3 sejak tanggal 15 Januari 2021. Kode tiga huruf untuk bahasa Sunda kuno adalah osn atau ‘Old Sundanese’ (https://iso639-3.sil.org/code/osn). Pendaftaran bahasa Sunda kuno ke dalam ISO diupayakan oleh Arlo Griffiths (EFEO) nomor dokumen 2020-013, dengan dukungan dari Nathan Hill (SOAS), Aditia Gunawan (Perpusnas RI), Tom Hoogervorst […]