Tag: palm leave manuscript

Gebang Manuscripts with Buda-Gunung script

Kairaga.com – Do you know? that besides ancient manuscripts written on the palm leave material called lontar (ron tal), there are also ancient manuscripts written on gebang leaves. These gebang (Borassus flabellifer) leaf manuscripts were formerly considered as nipah (nipa fruticans). This information update was revealed by Aditia Gunawan in the article “Nipah or Gebang: […]

Tutur Bwana

Saméméh diumumkeun ku Tien Wartini spk. taun 2010 dina bukuna ‘Tutur Bwana dan Empat Mantra Sunda Kuna’ (wedalan Perpustakaan Nasional RI gawé bareng jeung Pusat Studi Sunda), nu kungsi nyieun transliterasi, atawa copélna maca naskah Tutur Bwana (koropak 620) téh kawasna ngan Pleyte jeung Noorduyn. Transliterasi Pleyte aya dina pabetékanana nu dinomoran Plt. 7 peti […]