Kategori: Etimologi

Kecap Pangantét di dina Basa Sunda Kuna

| Dimuat dina Manglé No. 2826 | Panalungtikan kabasaan Sunda Kuna téh salila ieu leuwih diteueulkeun kana pasualan kandaga kecap atawa wangun morfologisna. Sok sanajan ulikan kana aspék-aspék éta kacida pentingna, tapi di sagédéngeun éta téh karasa pisan perluna panalungtikan kana kecap-kecap pancén atawa partikel-partikel, nu kawas teu pira, tapi gedé pangaruhna pikeun ngama’naan kalimah sacara gembleng. […]

Apa Bedanya Terjemahan dan Transliterasi?

Dalam artikel Kairaga.com yang membahas tentang alih aksara atau konversi aksara Sunda otomatis, banyak netizen yang meminta bantuan agar namanya “di-translet” atau “di-translate”, bahkan “diterjemahkan” dari aksara Latin ke dalam aksara Sunda. Sepertinya tidak ada masalah bukan? ya, mungkin karena pada umumnya orang menganggap kata “translate” adalah “mengganti” aksara? Padahal, penggunaan kata translate untuk mengubah […]

Dayeuhan

|Medal dina Manglé No. 2810 2-9 Désémber 2020| Dina basa Sunda Kuna, aya hiji kecap anu matak narik pisan, nyaéta kecap dayeuhan. Kecap dasarna tangtu dayeuh nu hartina ‘kota’. Dumasar kana tata basa Sunda mah, kecap nu dirarangkénan tukang -an téh ngawangun kecap barang, upamana caritaan, jumaahan, atawa bisa jadi kecap pagawéan/sipat deuih, upamana unjukan, […]

Puasa dalam Teks Sunda Kuna

Dalam satu naskah Sunda kuna koleksi Kabuyutan Ciburuy ternyata tercatat kata “puasa”. Teks ini kemungkinan berasal dari abad ke-15-16 M, atau masa pra-Islam di Tatar Sunda. Dalam teks disebutkan bahwa puasa merupakan sebuah upaya ritual (tapa) untuk mencapai pencerahan spiritual tertinggi. Berikut ini kutipannya: butik, baluk, puasa, sakweh sumadang tapa” Belum diketahui bagaimana prakteknya waktu […]

Mandala Gunung Tiga: Kesaksian Naskah Ciburuy

Dalam proses pembacaan naskah-naskah Ciburuy sebagai pembanding naskah gebang Sunda Kuno L 1097 koleksi Perpusnas RI yang sedang saya garap, sering ditemukan hal-hal baru yang luar biasa. Salah satunya adalah penyebutan Mandala Gunung Tiga. Saya otomatis teringat Prasasti Batutulis yang menyebutkan Gunatiga sebagai tempat moksa Rahiyang Dewa Niskala, ayah dari Sribaduga Maharaja. Di bawah ini […]

Sasalad (Wabah)

Dalam Sang Hyang Sasana Mahaguru, teks Sunda Kuno abad ke-15/16, disebutkan: Ya ta duka kunang tribwana lwaka ngaranya. Kahuruan dayeuh, burung tahun, éléh ku sasalad, larukangkang salah masa, sarba pala tan pawwah, sarba satwa añarak. Ya ta duka kunang tribwana lwaka ngaranya ma. Nihan sinangguh pañcakapataka ngaranya, ling sang pandita. “Ini yang disebut derita dari […]

Ḍuka Saṅka ri Dewata

Dalam proses pembacaan téks Jawa Kuno pada salah satu naskah Śikṣā Guru koleksi Perpusnas yang sedang digarap bersama dengan Aditia Gunawan, ternyata téks pada beberapa lempir akhir berganti bahasa menjadi Sunda Kuno, terlihat dari penggunaan partikel ‘ma’ dan kosakata Sunda Kuno yang khas. Di bawah ini adalah potongan teks Śikṣā Guru yang menyebutkan ḍuka saṅka […]