Kategori: Linguistik

Pengembangan Glosarium Bahasa Sunda Kuna

Bahasa Sunda Kuna atau basa Sunda buhun merupakan sebuah dialek temporal dari bahasa Sunda yang digunakan saat ini. Penggunaannya terutama ditemukan pada naskah-naskah lontar dan gebang, serta prasasti yang bertitimangsa dari abad ke-14 hingga abad ke-18 awal. Bahasa ini digunakan dalam berbagai teks puisi maupun prosa dengan macam-macam subyek seperti mantra, risalah keagamaan, silsilah, kisah […]

Dayeuhan

|Medal dina Manglé No. 2810 2-9 Désémber 2020| Dina basa Sunda Kuna, aya hiji kecap anu matak narik pisan, nyaéta kecap dayeuhan. Kecap dasarna tangtu dayeuh nu hartina ‘kota’. Dumasar kana tata basa Sunda mah, kecap nu dirarangkénan tukang -an téh ngawangun kecap barang, upamana caritaan, jumaahan, atawa bisa jadi kecap pagawéan/sipat deuih, upamana unjukan, […]

Artikel ‘na’ dina Basa Sunda Kuna

| Medal dina Manglé No. 2802 | Aya hiji wangun morfologis nu tara kasebut dina ulikan basa Sunda, utamana basa Sunda Kuna, nyaéta artikel na. Dina basa Sunda Kuna, munculna na téh kacida remenna. Produktif pisan. Keur sakur nu nyarungsum téks-téks Sunda Kuna mah, unggal manggihan wangun /na/, kacida hésé nangtukeunana, naha na nuduhkeun rarangkén tukang -na, […]