Kategori: Naskah Sunda Kuna

Warna Sunda

Saéstuna tarékah napsirkeun kosmologi Sunda mangsa bihari saperti nu dipigawé ku Jacob Sumardjo téh penting pisan, sajaba ti mangpaat geusan ngarékonstruksi sajarah pamikiran urang Sunda, ogé geusan ngabuktikeun tingkat bebeneranana saupama nimu sumber-sumber anyar. Perkara anu can pati écés téh salasahijina perkara warna urang Sunda. Polémik nu katémbong dina silang pamadegan téh umumna mah matojaiahkeun […]

Wirid Nur Muhammad

Satutas panalungtikan naskah Carita Waruga Guru ku Pleyte dina artikelna De Patapaan Adjar Soeka Resi (1913), urang kudu ngadagoan rada lila saméméh hasil panalungtikan anyar kana naskah-naskah Islam Sunda Kuna.Kakara dina taun 2004, Undang Ahmad Darsa nerbitkeun téks Bacaan Solat (tina kropak 421), nu digurat dina daun lontar bari aksarana Sunda Kuna. Satuluyna, téks Mantra […]

Naskah Sunda Kuna Katompérnakeun

Ku Aditia Gunawan & Atep KurniaSok sanajan sarjana Walanda nu geus moal bireuk deui kayaning Holle, Brandes jeung Pleyte geus maca sarta nyalin sawatara naskah Sunda Kuna, ngan kakara Pleyte, dina taun 1913, nerbitkeun eusi naskah sacara lengkep. Naskah nu diumumkeunana téh dijudulan Carita Waruga Guru. Nya Pleyte kénéh nu selang sataun ti harita, nerbitkeun […]

Sinurat Ring Merega; Tinjauan atas Kolofon Naskah Sunda Kuna

Atep Kurnia (Bergiat di Pusat Studi Sunda) Menurut hasil rekatalogisasi Holil dan Gunawan (2010), Perpustakaan Nasional mengoleksi 63 Naskah Sunda Kuna (NSK). Di samping menerakan jumlah NSK, kedua penulis itu juga melampirkan pemerian NSK yang ada di Perpusnas RI. Dari lampiran tersebut dapat diketahui ada beberapa puluh NSK yang mengandung kolofon di akhir teksnya, karena […]

Warugan Lemah: Pola Permukiman Sunda Kuna

Gunung teu beunang dilebur Lebak teu beunang diruksakLarangan teu meunang dirempakBuyut teu meunang dirobahLojor teu meunang dipotongPondok teu meunang disambungNu lain kudu dilainkeun(Pikukuh masyarakat Kanékés) PendahuluanJika orang Cina memiliki Feng-Shui, orang Sunda memiliki Warugan Lemah (selanjutnya disingkat WL). Pengetahuan tentang pola pemukiman (kampung, wilayah kota, dan umbul) masyarakat Sunda pada masa lalu ini, tertera dalam […]

Naskah Sunda Kuna jeung Naskah Merbabu

Bulan Maret taun 1865, Radén Saléh, juru lukis nu kawentar, ngaprak pulo Jawa pikeun ngumpulkeun jeung ngagambar timuan paleontologi. Sajaba ti hasil nimu timuan paleontologi téh, anjeunna hasil ogé ngumpulkeun naskah-naskah buhun nu masih dicepeng ku pribumi. Éta naskah nu dikumpulkeun téh laju disumbangkeun ka Masarakat Seni jeung Pangaweruh Batavia (BGKW), lembaga élit cendikiawan mangsa […]

Membuka Peti Naskah Sunda Kuna di Perpustakaan Nasional RI: Upaya Rekatalogisasi

Naskah Sunda kuna (selanjutnya NSK) tersebar di beberapa tempat penyimpanan, baik di dalam maupun di luar negeri, baik tersimpan dengan sistem baku dan sistematis di lembaga penyimpanan maupun yang masih tersebar di masyarakat umum (lih. Ekadjati, 1988; Chambert-Loir & Fathurahman, 1999: 181-188). Berdasarkan penelusuran katalog, baik yang sudah maupun belum diterbitkan, jumlah NSK tidak sebanyak […]

Sistim Sora Basa Sunda Buhun

Sanajan bari éra parada, sawadina urang nganuhunkeun kana sumbangan pamikiran Noorduyn jeung Prof. A.Teeuw, anu sacara gemet geus narékahan nalungtik basa Sunda buhun. Ulikan kabasaan Sunda buhun nu dipigawé ku Noorduyn jeung A.Teeuw ngawengku 51 kaca tina 554 kaca dina bukuna “Tiga Pesona Sunda Kuna” (édisi Inggrisna: Three Old Sundanese Poems, KITLV, 2006) wedalan Pustaka […]