Kitab Undang-undang Hindia-Belanda dalam Bahasa Sunda

Buku-buku berbahasa Sunda produksi pemerintah Hindia-Belanda selain dicetak dalam aksara Latin, banyak juga yang menggunakan aksara Cacarakan (Jawa-Sunda). Arsip-arsip ini sekarang sulit dijangkau, selain karena langka, tulisannya juga cukup sulit untuk dibaca.

Membaca buku cetak berbahasa Sunda dengan aksara Cacarakan sama saja seperti membaca naskah kuno. Isinya sangat beragam dan menarik untuk dibaca kembali. Salah satunya yang sedang saya baca, yaitu sebuah buku terbitan tahun 1862 berjudul “Istruksi Wadana2 di Pulo Jawa Jeung Madura” cetakan Batawi atas perintah Kangjeng Gubernemen Hindia-Belanda.

Berikut ini saya sertakan contoh teks dan alih aksara halaman 1 dan 2 yang telah disesuaikan ejaannya dengan bahasa Sunda sekarang. Pasal pertama berisi penjelasan kewajiban menjalankan segala perintah dari Kangjeng Gupernemén. Pasal kedua mengenai sumpah-sumpah yang harus diucapkan oleh kepala distrik (wilayah setingkat kecamatan) tentang nilai-nilai integritas sebagai pejabat Hindia-Belanda.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ꦏꦶꦠꦧ꧀ꦲ꦳ꦸꦤ꧀ꦣꦁ٢‌ꦠꦲꦸꦤ꧀‌ 1859 ꦤꦴꦩꦼꦂ 102

꧋꧐꧋ꦆꦪꦼꦱꦸꦫꦠ꧀ꦥꦫꦺꦤ꧀ꦡꦃꦔ꦳ꦠꦮꦆꦱ꧀ꦠꦿꦸꦏ꧀ꦱꦶ꧈ ꦣꦶꦤꦥꦒꦮꦺꦪꦤ꧀ꦤꦤꦏꦥꦭꦣꦶꦱ꧀ꦠꦿꦶꦏ꧀ ꦣꦶꦥꦸꦭꦴꦗꦮ ꦗꦼꦁꦣꦶꦥꦸꦭꦴꦩꦣꦸꦫ꧉ꦥꦱꦭ꧀ ١.꧋ꦣꦶꦥꦶꦮꦫꦁ‌ꦏꦥꦭꦣꦶꦱ꧀ꦠꦿꦶꦏ꧀‌‌‌‌ ꦏꦸꦣꦸꦔꦸꦫꦸꦱ꧀ꦏꦼꦤ꧀ꦱꦂꦠꦔꦗꦭꦤ꧀ꦏꦼꦤ꧀ꦱꦒꦭ‌ꦥꦒꦮꦺꦪꦤ꧀‌ꦏꦁꦗꦼꦁꦒꦸꦥꦼꦂꦤꦼꦩꦺꦤ꧀꧈ꦱꦂꦠꦣꦼꦆꦏꦸꦣꦸꦔꦭꦩ꧀ꦥꦃꦏꦼꦤ꧀‌ꦥꦫꦺꦤ꧀ꦠꦃ‌ꦤꦒꦫ‌꧈‌ꦗꦼꦁꦱꦒꦭ‌ꦥꦫꦺꦤ꧀ꦠꦃꦤꦸꦗꦣꦶꦥꦥꦤ꧀ꦕꦺꦤ꧀ꦏꦔ꦳ꦸꦫꦁꦣꦶꦱ꧀ꦠꦿꦶꦏ꧀꧈‌ꦤꦸꦣꦶꦕꦼꦏ꧀ꦏꦼꦭ꧀‌ꦏꦸꦩꦤꦺꦃꦤ꧈ꦗꦼꦁꦱꦸꦥꦪꦧꦧꦫꦶꦔꦭꦩ꧀ꦥꦃꦏꦼꦤ꧀ꦤꦤ꧈ꦏꦸꦣꦸꦣꦶꦔ꦳ꦗꦂꦱꦔꦼꦤ꧀ꦚꦤ꧉

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kitab Undang-undang Tahun 1859 Nomer 102

Ieu surat paréntah atawa istruksi, dina pagawéanana kapala distrik di pulo Jawa jeung di pulo Madura.

# Pasal 1

Dipiwarang kapala distrik kudu nguruskeun sarta ngajalankeun sagala pagawéan Kangjeng Gupernemén, sarta deui kudu ngalampahkeun paréntah nagara, jeung sagala paréntah nu jadi papancén ka urang distrik, nu dicekel ku manéhna, jeung supaya babari ngalampahkeunana, kudu diajar saenyana, sagala paréntah nu asup kana papancén pagawéanana

# Pasal 2

Saméméhna asup dijenengkeun, éta kapala distrik kudu sumpah di payuneun residén, jeung di payuneun bopatina, kudu sumpahna kumaha anu disebat di handapeun ieu.

> Kawula sumpah yén kawula hanteu ngajangjikeun, atawa méré, atawa mangké ngajangjikeun atawa mangké méré, ku jalan anu bener, atawa nu hanteu, jeung naon baé, atawa pangwujuk rupa paméré, ka saha-saha baé, pangkat atawa lain, supaya kawula dijieun kapala distrik.

> Kawula sumpah yén kawula moal narima ku jalan anu bener, atawa hanteu, barang rupa parjangjian atawa paméré, ti saha baé, supaya kawula milampah pagawéan anu hanteu bener, atawa hanteu milampah kana sahiji pagawéan anu misti, dina jero pangkat kawula.

> Kawula sumpah yén kawula seja salalawasna jeung saenyana kumureb ka Kangjeng Raja Bumi Néderlan nu jadi gusti kawula, sarta kawula seja ngahurmat ka Kangjeng Tuan Besar Gupernur Jéndral di Bumi Hindia Néderlan, nu jadi wakil Kangjeng Raja, sarta kawula seja kumureb kana timbalanana.

> Kawula sumpah yén kawula seja nambah kasaéanana distrik nu dibawah paréntah kawula, sarta kawula seja ngalampahkeun kaadilan ka jelema nu cicing di jero distrik kawula, sarta ngetohkeun diri kawula, yén kawu(la)…

~~~~~~~~~~~~~~~~

Terjemahan:

Kitab Undang-undang Tahun 1859 Nomor 102

Ini surat perintah atau instruksi, dalam hal pekerjaan kepala distrik di pulau Jawa dan di pulau Madura.

# Pasal 1

Diperintahkan kepala distrik harus mengurus serta menjalankan segala pekerjaan Kangjeng Gupernemen, serta juga harus mengerjakan perintah negara, dan segala perintah yang menjadi tugas kepada penduduk distrik, yang dipegang oleh dirinya, dan agar mudah melaksanakannya, harus dipelajar dengan sungguh-sungguh, segala perintah yang termasuk ke dalam tugas pekerjaannya.

# Pasal 2

Sebelum resmi dilantik, kepala distrik itu harus bersumpah di hadapan residen, dan di hadapan bupatinya, harus bersumpah seperti yang disebutkan di bawah ini.

> Saya bersumpah bahwa saya tidak menjanjikan, atau memberi, atau nanti menjanjikan atau nanti memberi, baik dengan cara benar, maupun tidak benar, dan apa pun, atau bujukan berupa pemberian, kepada siapa pun, pangkat atau bukan, agar saya dijadikan kepala distrik.

> Saya bersumpah bahwa saya tidak akan menerima baik dengan cara benar, maupun tidak benar, berbagai perjanjian atau pemberian, dari siapa pun, agar saya melakukan pekerjaan yang tidak benar, atau tidak melaksanakan terhadap sebuah pekerjaan yang seharusnya, selama saya menjabat.

> Saya bersumpah bahwa saya akan senantiasa dan dengan sungguh-sungguh tunduk kepada Kangjeng Raja Bumi Nederlan yang menjadi tuan saya, serta saya akan menghormati Kangjeng Tuan Besar Gupernur Jenderal di Bumi Hindia Nederlan, yang menjadi wakil Kangjeng Raja, serta saya akan tunduk kepada ucapannya.

> Saya bersumpah bahwa saya akan menambah kebaikan distrik yang berada di bawah perintah saya, serta saya akan melaksanakan keadilan kepada penduduk yang tinggal di dalam distrik saya, serta menegaskan diri saya, bahwa saya …

===============

Dari dua halaman tersebut, kita mendapatkan sedikit gambaran mengenai suasana pengambilan sumpah kepala distrik pada masa Hindia-Belanda. Seorang kepala distrik tidak dibenarkan menerima suap atau sogokan untuk mendapatkan jabatannya. Begitu pula ia tidak dibenarkan menerima suap berupa uang atau barang untuk melakukan sesuatu di luar kewenangannya. Dalam hal ini, tampaknya suatu hal yang dapat merugikan pihak Hindia-Belanda.

Kita juga mendapat gambaran sumpah terhadap kepatuhan kepada kerajaan Belanda, walaupun berada jauh dari negeri asalnya. Setiap kepala distrik bersumpah untuk tunduk kepada Raja Belanda serta patuh kepada Gubernur Jenderal Hindia-Belanda.

Pembacaan kembali dokumen-dokumen berbahasa Sunda yang pernah terbit pada masa Hindia-Belanda, khususnya yang beraksara Cacarakan, dapat memberikan gambaran ragam bahasa Sunda pada masa itu, serta tata-tulis aksaranya. Lebih jauh lagi, hasil pembacaannya dapat digunakan sebagai alternatif sumber informasi kesejarahan masa prakemerdekaan. Tapi sayangnya, belum banyak orang yang memberikan perhatian serius terhadap dokumen-dokumen seperti ini. Setidaknya, dari pengamatan saya yang dangkal ini.

Cag.

Padang, 13/07/2020

Ilham Nurwansah

2 Comments

Add a Comment
  1. Punten, ieu naskah na ti mananya sumber aslina? Nuhun

    1. Ieu mah sanes naskah tulisan tangan, tapi buku citak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *